Aamsveen

Eigenaar : Landschap Overijssel
Oppervlakte : 180 ha
Ligging : Ten zuidoosten van Enschede
Toegankelijkheid : Vrij wandelen op wegen en paden via een gele wandelroute
Meer info : Landschap Overijssel
Natuurkaart

Het Aamsveen is een overblijfsel van een uitgestrekt hoogveengebied, dat grotendeels vergraven is voor de turfwinning.
De sporen hiervan zijn in het terrein nog duidelijk terug te vinden. Het gebied gaat aan de Duitse zijde verder in het nog grotere Hundfelder Moor. Het Aamsveen bezit een voor Nederland uniek aantal vegetatietypen. Op de ondergraven hoogveenpercelen die voornamelijk aan de oostzijde zijn te vinden, wordt een droge heidevegetatie aangetroffen. Deze wordt dikwijls afgewisseld door opslag van ruwe en zachte berk, ratelpopulier, wilg en zomereik. Verder komen hier o.a nog adelaarsvaren, blauwe en rode bosbes en struikheide voor.>
Harry de Jong, Copyright 2007

Aan de westzijde van het veen bevindt zich het beekdal van de Glanerbeek met een fraaie overgang van loofbos langs de beek naar struwelen met gagel en blauwgraslanden en natte heide, overgaand in hoogveen. Er is een sterke afwisseling tussen droge en natte delen.
In het bosgedeelte komen schaarse broedvogelsoorten voor als Wespendief, Buizerd, Bosuil, Groene Specht, Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht, Fluiter, Wielewaal en Appelvink.
In het open veengebied zijn de broedvogels: Zomertaling, Torenvalk, Waterral, Watersnip, Porseleinhoen, Blauwborst, Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger en Nachtzwaluw.

Harry de Jong, Copyright 2007            Harry de Jong, Copyright 2007

Het aamsveen dient ca. 70 soorten vogels tot broedterrein.
In voor- en najaar kan men veel waarnemingen doen van allerlei trekvogels, waaronder: vinkachtigen, steltlopers en regelmatig pleisterende Kraanvogels.
's Winters verblijven er regelmatig Klapeksters en Blauwe Kiekendieven in het terrein.