Agenda

januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december| INFO |

Januari 2020
naar boven info
13 jan - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje. Voor de pauze een korte presentatie over de excursie van de TVWG naar Texel door Harry de Jong.


Februari 2020
naar boven info
08 feb - Zaterdag

Excursie naar Zuidwest Friesland  **
Thema: Watervogels

Op 8 februari 2020 word wederom een dagexcursie georganiseerd naar Zuidwest Friesland. Bij deze excursie in het mooie uitgestrekte Friese landschap gaan we op zoek naar de diverse soorten ganzen en zwanen en eendensoorten die veelvuldig in deze streek overwinteren, het zijn er duizenden. Met name de Brandgans is er massaal aanwezig. Maar ook andere soorten zullen de revue passeren, tevens is er kans op de Zeearend en Sneeuwgorzen. Kortom, een spannende excursie.

Meenemen: Zorg voor eigen eten en drinken en warme kleding, verrekijker, eventueel telescoop.

Verzamelpunt: De parkeerplaats Praxis bij de IKEA in Borne.
(Parkeren achterop de parkeerplaats naast Prenatal i.v.m. bekeuring)
Adres: Westermaat Plein 200.
Vertrek: 07.00 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Jos van de Berg      E-mail: Jos van de Berg     
Opgave:  Verplicht voor 1 februari 2020 (alleen via e-mail)
Geef aub even aan bij opgave of u wel of niet wilt rijden als chauffeur.

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. 
De chauffeur rekent een bedrag van € 0,20 euro per km gedeeld door het aantal personen. 
We rijden met maximaal 4 personen per auto. Er word gestreefd naar volle auto's.

Voor degene die zich opgeeft, toekomstige mail word in cc verzonden. Uw mailadres is dus voor de andere deelnemers zichtbaar. Indien U dit niet wenst word U verzocht dit bij opgave mede te delen. Dit doe ik omdat U dan eventueel onderling contact met elkaar kunt zoeken zodat men met elkaar mee kan rijden.

10 feb - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Presentatie van de Stichting Hofvogels (o.a. Uilen) door Han Roordink.


Maart 2020 naar boven info
09 mrt - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Presentatie over de Natuur rondom de Elbe door Piet Kokke.

14 mrt - Zaterdag

Excursie naar de Randmeren (Veluwemeer, Drontermeer en Harderbroek)  **
Thema: Watervogels

We gaan een route maken naar de Veluwerandmeren een voor velen van de TVWG misschien een vrij onbekend gebied met een grote vogelrijkdom.
Via het Reevediep, de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer gaan we naar de rietlanden aan de Kamperdijk bij Elburg; Doornspijk de Poslsmaten richting Harderwijk waar we in de Polder het Harderbroek natuurlijk niet overslaan. Onderweg doen dan diverse vogelspots aan.
Het Veluwemeer kent een redelijk ontwikkelde onderwatervegetatie (Schedefonteinkruid), waarvan de wortelknolletjes door kleine zwanen worden gegeten. Ondergedoken waterplanten als kranswieren dienen behalve voor Kleine zwaan ook als voedselbron voor Pijlstaart, Tafeleend, Meerkoet en andere watervogels die in het gebied voorkomen. Het nieuwe Harderbroek in de Flevopolder is een niet groot maar erg gevarieerd gebied waar we baardmannetjes; Rietgors en graspiepers kunnen tegenkomen. Behalve voor watervogels als Aalscholver, Lepelaar, Smient, Slobeend,Ttafeleend en Nonnetje die in het gebied rusten, drinken en eten zijn de randmeren ook van belang voor de Grote karekiet enRroerdomp, die in de rietkragen langs de oevers van het oude land broeden. Daarnaast komen er veel andere watervogels voor als Fuut, Aalscholver en eenden. Ook de zeearenden worden hier regelmatig gezien.
Meenemen: Dagrantsoen eten en drinken, Verrekijker, eventueel vogeltelescoop.

Verzamelpunt: De Carpoolplaats Almelo Zuid (Henriëtte Roland Holstlaan, 7609 RL Bornerbroek).

Vertrek: 07.00 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Gerrit Schepers     Telefoon: 06-51299105     E-mail: gerritinvjenne@gmail.com
Opgave verplicht voor 10 maart 2020 (graag per email)
Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. De chauffeur rekent een bedrag van € 0,20 euro per km gedeeld door het aantal personen. Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden.


April 2020 naar boven info
13 apr - Maandag

Tweede paasdag - geen bijeenkomst  


18 apr - Zaterdag

 

I.v.m. het Coronavirus gaat de excursie niet door!!.

 

Excursie Eempolder, Nieuwkoopse Plassen en De Groene Jonker  **
Thema: Weidevogels

De Eempolder is een open veenweidelandschap lang de Eem met een hoge grondwaterstand. Soorten als Kievit, Grutto, Scholekster, Tureluur en Kemphaan zijn hier in de broedtijd volop aanwezig. Verder waargenomen zijn Zomertaling, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart en Kwartel.
De Nieuwkoopse Plassen is een typisch Hollands landschap. Dit prachtige laagveenmoeras herbergt veel broedvogels zoals Purperreiger, Lepelaar, Snor en Zwarte Stern.
De Groene Jonker is een waterrijk natuurgebied met een grote plas, rietkragen en natte graslanden. Een paradijs voor veel weide- en moerasvogels zoals Blauwborst, Rietzanger en Rietgors.

Verzamelpunt: De parkeerplaats bij de Praxis bij de IKEA in Borne langs de A1.

Vertrek: 07.00 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Hans van Leeuwen      E-mail: Hans van Leeuwen      Telefoon: 0546-574181 of 06-22998784
Opgave verplicht.
Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. De chauffeur rekent een bedrag van € 0,20 euro per km gedeeld door het aantal personen. Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden.Mei 2020 naar boven info
02 mei - Zaterdag

 

I.v.m. het Coronavirus gaat de excursie niet door!!.

 

Excursie naar Westerflier  **
Thema: Bosvogels

Deze excursie voert ons door naaldbossen waar we op zoek gaan naar de karakteristieke soorten zoals de Zwarte Mees, Kuifmees, Goudhaantje, Vuurgoudhaantjes en misschien wel Kruisbekken. Maar op het landgoed is er ook kans op andere leuke soorten als Appelvink, IJsvogel, Fluiter, Boomvalk, Wespendief en Raaf.

Verzamelpunt: Restaurant de Viersprong, Lochemseweg 1 te Markelo.
Vertrek: 07.00 uur.
Info: Peter van den Akker     E-mail: Peter van den Akker
Geen opgave nodig

11 mei - Maandag

 

I.v.m. het Coronavirus is de ledenvergadering verplaatst naar 14 september!.

 

Algemene ledenvergadering   
klik hier voor de stukken:   Agenda     Jaarverslag 2019     Notulen 2019    Financieel Jaarverslag 2019

Aanvang 20.00 uur.
Na de pauze een lezing "Van Kerkuil tot Laplanduil" door Onno de Bruijn.
Een boeiend verhaal door Onno de Bruijn, natuurbeschermingsecoloog. Hij begon zijn loopbaan met kerkuilen. En eindigde met de laplanduil. De laatste in Polen en Wit-Rusland. Met daartussen in vele vogelsoorten, waarvan er inmiddels diverse als broedvogel zijn uitgestorven, zoals de klapekster, duinpieper en ortolaan (in Nederland), de goudplevier (in Duitsland) en de scharrelaar (in NO-Polen). Hij schreef er een boeiend boek over, dat geïnteresseerden op deze avond kunnen aanschaffen voor € 25,- (contant).


Juni 2020 naar boven info
08 jun - Maandag

 

I.v.m. het Coronavirus gaat de avond bijeenkomst niet door!!.

 

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Een Cursus Vogelherkenning door Peter van den Akker/Harry de Jong over Futen en Duikers.

09 jun - Dinsdag

 

I.v.m. het Coronavirus gaat de excursie niet door!!.

 

Avondexcursie naar het Beuninger Achterveld  **
Thema: Nachtzwaluwen in het Beuninger Achterveld

Op 09 juni is er een excursie naar de Nachtzwaluwen in het Beuninger Achterveld in. Dit gebied is een toplocatie voor deze geheimzinnige nachtvogels. Het gebied is eigendom van SBB en normaal ‘s avonds niet toegankelijk. Met een speciale vergunning is het voor ons toch mogelijk het gebied te betreden op zoek naar nachtvogels. In dit gebied worden jaarlijks ongeveer 10 paar Nachtzwaluwen geteld en ook vele Houtsnippen. Bovendien is er kans op Ransuil en Kwartel.
Stevig schoeisel, een verrekijker, muggenolie en een zaklantaarn zijn onmisbaar.
De wandeling heeft een lengte van ongeveer 3 km. Bij slecht weer met regen of harde wind gaat deze excursie niet door.

Verzamelpunt: Bij het navigatiepunt Holtweg 8 Losser. Daar kan in de brede berm geparkeerd worden.
Vertrek: 21.30 uur. We zijn om plm. 23.00 uur terug.
Info: Rudi Lanjouw      E-mail: Rudi Lanjouw
Geen opgave nodig


Juli & Augustus 2020 naar boven info
Geen activiteiten

Vakantie


September 2020naar boven info
14 sep - Maandag

Algemene ledenvergadering   
klik hier voor de stukken:   Agenda     Jaarverslag 2019     Notulen 2019    Financieel Jaarverslag 2019

Aanvang 20.00 uur.

Na de pauze een lezing "Van Kerkuil tot Laplanduil" door Onno de Bruijn.
Een boeiend verhaal door Onno de Bruijn, natuurbeschermingsecoloog. Hij begon zijn loopbaan met kerkuilen. En eindigde met de laplanduil. De laatste in Polen en Wit-Rusland. Met daartussen in vele vogelsoorten, waarvan er inmiddels diverse als broedvogel zijn uitgestorven, zoals de klapekster, duinpieper en ortolaan (in Nederland), de goudplevier (in Duitsland) en de scharrelaar (in NO-Polen). Hij schreef er een boeiend boek over, dat geïnteresseerden op deze avond kunnen aanschaffen voor € 25,- (contant).

12 sep - Zaterdag

Excursie naar de Rieselfelder bij Münster  **
Thema: Water- en moerasvogels

Dit natuurreservaat was tot 1975 een rioolzuiveringsgebied van de stad Munster. Momenteel is het 450 ha grote reservaat een eldorado voor talrijke watervogels. Vooral steltlopers, moerasvogels, eenden en ganzen voelen zich hier thuis.
Begin september is het tevens een rustplek voor veel doortrekkers. Vorige excursies leverden leuke waarnemingen op, zoals o.a.: Geoorde fuut, Ooievaar, Lepelaar, Roerdomp, Casarca, Krooneend, Boomvalk, Bruine kiekendief, Visarend, Zwarte ruiter, Kemphaan, Bosruiter, IJsvogel, Gele kwikstaart, Paap, Rietzanger, Baardmannetje en Blauwborst. De reistijd naar dit prachtige Duitse vogelgebied is 50 minuten.

Verzamelpunt: De parkeerplaats Wesselernering, ingang vanaf de Wesselerbrinklaan.
Vertrek: 07.00 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Aldert Schenk      E-mail: Aldert Schenk     
Opgave verplicht


Oktober 2020 naar boven info
12 okt - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Een lezing over de IJsvogel met DVD door Peter van den Akker.

17 okt - Zaterdag

Excursie Dollard **
Thema: Watervogels

We beginnen in Nieuwstatenzijl waar we de enige buitendijkse vogelhut de Kiekkaaste bezoeken hier kunnen we onderweg veel baardmannetjes zien en van alle soorten steltlopers en eenden op het slik kunnen verwachten vandaar gaan we via de Coenraadpolder naar het Ambonezenbosje hier kunnen we buitendijks vele diverse soorten ganzen waarnemen vandaar gaan we via de Kerkhofpolder naar de Breebantpolder waar we hopelijk in de nieuwe vogelkijkhut kunnen bewonderen zo niet dan gaan we naar de punt van Reit waar we diverse steltlopers kunnen verwachten daarna gaan we in Termuntenzijl even de inwendige mens verrassen en gaan dan richting de Eemshaven.

Te verwachte soorten o.a Blauwe kiekendief, Watersnip, Steenloper, Goudplevieren, Tapuit, Beflijsters, Putters Fraters, Zeearend, Bruine kiekendief, Kanoeten, Wulpen, Grutto’s, Bonte strandlopers, Vinken, ijsvogel en vele soorten eenden en ganzen.

Verzamelpunt: De Carpoolplaats ENTER (tegenover `Rohaan Beton`, Rijssenseweg te Enter).
Vertrek: 07.30 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Herman Grouve     E-mail: Herman Grouve      Telefoon: 0547-381424 of 06-20413978
Opgave verplicht
Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. De chauffeur rekent een bedrag van € 0,20 euro per km gedeeld door het aantal personen. Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden.


23 t/m 26 okt

Najaarsexcursie naar Zeeland
Thema: Zeeland

De najaarsexcursie gaat dit jaar weer naar Zeeland. We logeren met 16 personen bij "De Rietgors" op Schouwen Duiveland. De hele locatie is afgehuurd. Deze locatie ligt midden in plan Tureluur. Van hieruit bezoeken we de Brouwersdam. Neeltje Jans, de diverse inlagen, Prunje, Westerschouwen en Schelphoek. Langs de kust is kans op trekvogels maar ook op Jagers en Zeekoet. Bij de inlagen zijn vele steltlopers te zien.

Info: Hans van Leeuwen     
De excursie is volgeboekt.


November 2020naar boven info
09 nov - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Een Cursus Vogelherkenning door Peter van den Akker/Harry de Jong over Loofzangers.

14 nov - Zaterdag

Excursie langs de IJssel. **
Thema: Watervogels

Beginnend bij de Veenoordkolk bij Deventer. Daarna richting Duursche waarden en Tichelgaten bij Windesheim, Vreugderijkerwaard, richting Kampen – Vossenmeer/ Revediep.

Er zullen watervogels te zien zijn waaronder wintergasten zoals grote zaagbekken, nonnetjes, brilduikers, kramsvogels, koperwieken enz enz. Hopelijk de zeearend(en) havik, slechtvalk.

Verzamelpunt: De parkeerplaats bij de Praxis bij de IKEA in Borne langs de A1.

Vertrek: 07.30 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Ineke Kerkhoff      E-mail: Ineke Kerkhoff      Telefoon: 06-14804388
Opgave verplicht.
Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. De chauffeur rekent een bedrag van € 0,20 euro per km gedeeld door het aantal personen. Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden.


December 2020 naar boven info
14 dec - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Presentatie "Natuurbeleving in Spanje" door Wim Wijering.

Op deze avond neemt Wim Wijering u mee naar Spanje middels een powerpointpresentatie, getiteld: "Experiencia de la naturaleza en España”, wat zoiets betekent als “Natuurbeleving in Spanje”. Al jaren trekt Wim er met een zestal andere globetrotters op uit om elders in Europa in het voorjaar extra natuurinspiratie op te doen.
Zowel in 2009 als in 2014 heeft dit reislustige gezelschap een bezoek gebracht aan Zuid Europa. In Spanje werden prachtige gebieden bezocht als “Extremadura, Sierra de Gredos, de Ebrodelta, Los Monegros en de Pyreneeën”.
Deze trips, ervaringen, maar vooral mooie natuuropnames (veel vogels, bloemen, vlinders, landschappen etc.) wil hij graag met u delen. Spaanse steenbok, Audouins meeuw, Duponts leeuwerik, Kuifkoekoek, Purperkoet en 4 soorten gieren; het komt allemaal voorbij.
De serie is een co-productie van het 7-koppige gezelschap, die allen deel uitmaken van de Natuur- en vogelwerkgroep “de Grutto”. Twee hiervan (Johan Drop en Wim) zijn tevens lid van de Twentse Vogelwerkgroep.


*    Deze lezingen zijn ook voor niet-leden van de TVWG. Kosten niet-leden € 2.-
**  Deze excursies zijn ook voor niet-leden van de TVWG. Kosten niet-leden € 2.- plus bijdrage in de benzinekosten.  Opgave noodzakelijk.

Info over de maandelijkse bijeenkomsten:

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden er regelmatig dia- en video-voorstellingen gegeven, afspraken gemaakt voor projecten (inventarisatie's),
resultaten besproken van de verschillende projecten enz, enz, enz.
Ook u bent van harte welkom op één van deze bijeenkomsten. Bel gerust even met onderstaande contactpersoon als u meer informatie wilt.
  • José Uitslag tel. 06-48470525

Locatie van de maandelijkse bijeenkomsten:

De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden op Maandagavond in het:
  • Buurtcentrum 't Lansink
  • Twijnstraat 8
  • 7553 BS Hengelo
  • Aanvang 20.00 uur

Komende uit het centrum Hengelo (Oelerweg) na de stoplichten met de Geerdinksweg de 1ste weg links, net voor het kerkje en komende uit de richting Beckum (kanaal over) na de stoplichten met de Breemarsweg de tweede weg rechts, net na het kerkje.
Vervolgens linksaf langs de vijver, eerstvolgende kruising rechts houden waarna het de eerste weg links is.
Verzoek is om de auto aan de weg te zetten langs de vijver aangezien er in het straatje van buurtcentrum het Lansink erg weinig parkeerruimte is.
Vanaf deze straat is het namelijk maar 50 meter lopen tot bij het centrum.Zie de Kaart voor een routebeschrijving.

Excursies

De excursies die in de agenda vermeld zijn, staan onder deskundige leiding van ervaren vogelaars en voeren naar de beste vogelgebieden in Twente en daarbuiten.
Deze excursies zijn zeer zeker ook bedoeld voor beginnende vogelaars om onder begeleiding ervaring op te doen in het veld en kennis te maken met nieuwe soorten.
U komt op landschappelijk zeer fraaie terreinen en doet een schat aan ervaring op.
Aanmelding per telefoon of e-mail bij de excursieleider is verplicht, zodat deze bij slecht weer de deelnemers door kan geven dat de excurie niet doorgaat of dat deze eventueel verplaatst wordt.
De bedragen die genoemd worden zijn richtprijzen. Afhankelijk van de benzineprijs kunnen de bedragen hiervan afwijken
.