Bergvennen

Eigenaar : Landschap Overijssel
Oppervlakte : 95 ha
Ligging : Gemeente Dinkellandp bij Lattrop
Toegankelijkheid : Uitsluitend toegankelijk door een wandelpad
Meer info : Natuurkaart
WikipediA

Dit terrein van bijna 100 ha. is eigendom van het Landschap Overijssel. Het ligt enkele kilometers ten oosten van Lattrop.
De Bergvennen is onderdeel geweest van een groter heidegebied welke zich langs de Duitse grens uitstrekte.
Het gebied bestaat nu nog uit vier grote vennen en enkele kleinere.
De vennen, met luisterrijke namen als Pluzenven, Bokjesven en Krakenven, zijn natuurlijke laagtes die waarschijnlijk na de IJstijden zijn ontstaan door smeltwater.De vennen zijn fraai in het landschap gelegen en door heide en bos omgeven. De voedselarme vennen met de daarbijbehorende vegetatie zijn van landelijk belang.
Langs de oevers vinden we grote aantallen Waterlobelia. De Waterlobelia is in Nederland heel zeldzaam. Door de restauratie van de vennen in de jaren ’90 is de plant sterk toegenomen langs de vennen.
Als broedvogel zijn hier Wulp, Tureluur en Graspieper regelmatig maar niet jaarlijks aan te treffen.

Harry de Jong, Copyright 2009            Harry de Jong, Copyright 2012

Kenmerkende broedvogels van de Bergvennen zijn Dodaars, Wintertaling, Kleine Plevier, Nachtzwaluw en Geelgors.
Tijdens de wintertrek verblijven er regelmatig aantallen Bokje, Watersnip en een enkele keer een Klapekster.
Verder zijn vooral tijdens de voorjaarstrek allerlei eendensoorten aan te treffen zoals: Pijlstaart, Zomertaling, Kuifeend, Slobeend, Bergeend en Wintertaling.
Ook zijn er dan kleine aantallen steltlopers te zien waaronder Groenpootruiter, Witgat, Oeverloper, Bokje en Watersnip.
De heidevogels die hier kunnen waarnemen zijn naast genoemde Geelgors, Boomleeuwerik, Boompieper en Roodborsttapuit.
In de naaldbossen kunnen we Zwarte mees, Kuifmees en Zwarte specht aantreffen.In het verleden, tot 1980, hebben hier ook Visdieven en Zwarte Sterns gebroed.
Naast de vogels vinden we bij de vennen een goede populatie Aardbeivlinder, Groentjes, Venwisnuitlibel en Moerassprinkhaan.Aan de Bergvennenweg staat een weinig gebruikte vogelobservatiehut.