Borkeld

Eigenaar : Staatsbosbeheer
Oppervlakte : ca. 450 ha
Ligging : In de gemeente Markelo ten zuiden van de snelweg A1
Topografische Kaarten 28C - Holten en 28D - Rijssen
Toegankelijkheid : Vrij wandelen en fietsen op wegen en paden
Vanaf de dagcamping met parkeerplaats aan de westzijde zijn verschillende gemarkeerde wandelingen uitgezet van 1, 3 en 5 km.
Meer info : Staatsbosbeheer
WikipediA

Een gevarieerd veen-, heide- en bosgebied met daartussen ruige graslanden en enkele belangrijke jeneverbesvelden.

Jan Meijerink, Copyright 2002

De waterstand kan sterk variëren waardoor het veen soms geheel droog staat.
In natte tijden ontstaat er meestal een kolonie Kokmeeuwen terwijl het gebied dan in de trektijd wordt bezocht door verschillende soorten steltlopers.

Jan Meijerink, Copyright 2002                       Jan Meijerink, Copyright 2002 Harry de Jong, Copyright 2012


Belangrijke broedvogelsoorten zijn o.a.: Sperwer, Havik, Buizerd, Torenvalk, Wulp, Kievit, Kokmeeuw, Bosuil, Ransuil, Grote Bonte Specht, Groene Specht, Zwarte Specht, Boomleeuwerik, Veldleeuwerik, Boompieper, Roodborsttapuit, diverse mezensoorten, Kneu, Goudvink, Geelgors.
In sommige jaren komen ook Boomvalk en Kruisbek tot broeden. Tijdens de trekperiode kunnen o.a. diverse eendensoorten, Boomvalk, Bruine- en Blauwe Kiekendief, Scholekster, Kievit, Grutto, Wulp, Witgat, Bosruiter, Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Oeverloper, Watersnip, Kramsvogel, Koperwiek, Keep, Putter, Sijs, Barmsijs en Rietgors in het gebied worden waargenomen. De laatste jaren worden ook regelmatig Raven gezien.