Buurserzand

Eigenaar : Natuurmonumenten
Oppervlakte : 375 ha
Ligging : Tussen Buurse en Haaksbergen
Toegankelijkheid : Vrij wandelen op wegen en paden. Er zijn diverse wandelroutes uitgezet.
Meer info : Natuurmonumenten
WikipediA

Het Buurserzand kent fraaie geaccidenteerde heidevelden met vooral natte heide, afgewisseld door gemengd bos, vennen en jeneverbesstruwelen. Laurents ten Voorde, Copyright 2002
In het Buurserzand ligt een gerestaureerde schans uit de Tachtigjarige Oorlog en er staat een oud los hoes "De Bommelas".
Diverse gemarkeerde wandelroutes, die starten bij de omringende parkeerplaatsen voeren door alle delen van het terrein.
Ook voor fietsers zijn er mooie doorgaande fietspaden. Het gebied wordt begraasd door een grote kudde schapen en door runderen.Belangrijke broedvogelsoorten in de heide- en hoogveengebieden zijn o.a. de Rode Lijstsoorten Patrijs, Nachtzwaluw, Roodborsttapuit en Geelgors.
In deze gebieden broeden ook Wulpen, Boompiepers, Boomleeuweriken, Koekoeken Grasmussen en Graspiepers. 's Nachts jaagt hier de Ransuil.
In het bos en langs de bosranden broeden o.a. Buizerd, Wespendief, Houtsnip, Bosuil, Zwarte Specht, Groene Specht, Kleine Bonte Specht,
Gekraagde Roodstaart en Wielewaal.

Vooral de aantallen Groene Spechten, Gekraagde Roodstaarten en Wielewalen zijn uitzonderlijk hoog.

Laurents ten Voorde, Copyright 2002            Laurents ten Voorde, Copyright 2002

Bij de vennen broeden Wintertaling, Dodaars en Grauwe Gans.
Het aantal broedvogels in 1998 bedroeg 76 soorten, waarvan 7 Rode lijstsoorten.'s Winters verblijven er regelmatig Klapekster en Blauwe Kiekendief in het terrein.