Haaksbergerveen

Eigenaar : Staatsbosbeheer
Oppervlakte : 525 ha
Ligging : Ten ZO van Haaksbergen, aan de grens met Duitsland
Toegankelijkheid : Vrij wandelen op wegen en paden. Diverse wandelroutes door het gebied
Meer info : Staatsbosbeheer
WikipediA

Het Haaksbergerveen is een half open heide- en hoogveengebied. De directe omgeving bestaat uit een jong veen- en heide-ontginningslandschap met overwegend weidebouw en de teelt van snijmaïs. Het centrale deel van het gebied wordt gevormd door hoogveengronden en enkele zandruggen.

Harry de Jong, Copyright 2005

Doordat de ontgraving van de hoogveengronden veelal kleinschalig is uitgevoerd wordt het gebied gekenmerkt door een levendig, relief. Mede door begrazing zijn op de hoger gelegen delen plaatselijk heideterreinen ontstaan. Verder zijn enkele percelen ontgonnen en in gebruik geweest als cultuurgrasland. Op de hoger gelegen zandruggen bevinden zich de gedeeltelijk aangeplante bossen.Kenmerkende boomsoorten hier zijn Zomereik en Berk.
De onderbegroeiing bestaat hier onder andere uit Pijpestrootje, Bochtige smele, Adelaarsvaren, Braam en Blauwe bosbes.

Er zijn een aantal gemarkeerde wandelroutes, die starten bij de omringende parkeerplaatsen. Ook voor fietsers is er een mooie doorgaand fietspad.
Harry de Jong, Copyright 2005 Belangrijke broedvogelsoorten in de heide- en hoogveengebieden zijn o.a. de Rode Lijstsoorten Watersnip, Paap, Roodborsttapuit en Geelgors.
In deze gebieden broeden ook Wulpen, Boompiepers, Boomleeuweriken, Koekoeken Grasmussen en Graspiepers. 's Nachts jaagt hier de Ransuil.
In de droge ruigtes en struwelen broeden o.a. Roodborsttapuit, Grasmus, Fitis, Grauwe Klauwier en Kneu.
In het bos en langs de bosranden broeden o.a. Buizerd, Wespendief, Boomvalk, Bosuil, Zwarte Specht, Groene Specht, Kleine Bonte Specht, Gekraagde Roodstaart en Wielewaal.
Bij de vennen broeden Zomertaling, Wintertaling, Dodaars en Grauwe Gans.
Het aantal broedvogels in 1999 bedroeg 75 soorten, waarvan 7 Rode lijstsoorten.
's Winters verblijven er regelmatig Klapekster en Blauwe Kiekendief in het terrein.
Harry de Jong, Copyright 2007