Wat doet de Twentse Vogelwerkgroep?

 • Excursies naar interessante vogelgebieden, in en buiten Twente
 • Organiseren van lezingen en verenigingsavonden
 • Organiseren van vogelcursussen (vogelherkenning)
 • Inventariseren broedvogels, niet-broedvogels, kolonievogels en fenologie onderzoek
 • Het beheren van een waarnemingenarchief
 • Uitbrengen van een eigen vogeltijdschrift: Ficedula (vier maal per jaar)
 • Maken, ophangen en controleren van nestkasten
 • Voorkomen van biotoopvernietiging
 • Ondersteunen van het Vogelringstation Overdinkel
 • Meewerken aan landelijke activiteiten van o.a. Vogelbescherming en Sovon, alsmede Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel
 • Geven van voorlichting over vogels

Meewerken aan projecten van SOVON Vogelonderzoek Nederland

 • BMP  (Broedvogel Monitoring Project)
  Systematisch onderzoek van voornamelijk algemene broedvogels
 • BSP  (Bijzondere Soorten Project)
  Onderzoek, gericht op zeldzame niet-broedvogelsoorten
 • LSB  (Landelijk Soortonderzoek Broedvogels)
  Onderzoek van alle (mogelijke) broedgevallen van zeldzame soorten en kolonievogels
 • PTT  (Punt Transect Telling)
  Telling, met name gericht op de algemene niet-broedvogels
 • Atlasprojecten  (Broed- en wintervogel atlas)
  Inventarisaties t.b.v. diverse atlasprojecten van Sovon