Wierdense veld

Eigenaar : Landschap Overijssel
Oppervlakte : 440 ha
Ligging : Ten noordwesten van Wierden op topografische kaartbladen 28B en 28D
Toegankelijkheid : Via enkele zandwegen. Er zijn geen speciale wandelroutes uitgezet.
Meer info : www.landschapoverijssel.nl
www.natuurlijk.nl

Het Wierdense veld is grotendeels afgegraven voor turfwinning. Het veld is nu begroeid met heide (in droge en natte varianten) en berkenbosjes in de randen.
Daarnaast komen in het gebied een aantal veenputten voor. Het gebied wordt begraast met een schaapskudde.
Het Wierdense veld is een van de weinige gebieden in Nederland waar nog veel "heidewulpen" voorkomen, alhoewel de stand tussen 1990 en 2000 is teruggelopen van 54 naar 26 paar.
Een bezoek kunt u het beste starten bij de schaapskooi aan de Schaddenbeltsweg.
In de plasjes alhier komen in april en mei soms slaapplaatsen voor van Grutto en Regenwulp en kunnen hier Waterpiepers foerageren.
In recente jaren broedden in het weiland ten westen van de schaapskooi nog meer dan 10 paar Grutto's en enkele paren Tureluurs!
De beste plasgebieden liggen tussen de Hortmeerweg en de Prinsendijk.
Hier broeden Dodaars, Slobeend, Krakeend, Wintertaling, Zomertaling, Kuifeend, Waterral, Porseleinhoen, Kokmeeuw en Watersnip.
Boven de plassen foerageren in mei soms Boomvalken en een enkele is hier zelfs de Roodpootvalk gezien. Kenmerkende zangvogels die veel in heidegebieden voorkomen zijn Roodborsttapuit en Graspieper (beide verspreid door hele gebied), Grasmus en Geelgors (beide in de randen langs wegen).
In strenge winters kunnen er Rietganzen op de bevroren plassen slapen.
Andere karakteristieke overwinteraars zijn Klapekster (niet jaarlijks) en Blauwe kiekendief (tot 3 exemplaren waargenomen op gemeenschappelijke slaapplaatsen).