Witte veen

Eigenaar : Natuurmonumenten
Oppervlakte : 295 ha
Ligging : Tussen Buurse en de Duitse grens
Toegankelijkheid : Vrije wandelen op wegen en paden. Blauwe wandelroute van 8 Km, duur 2,5 uur.
Meer info : Natuurmonumenten
WikipediA

Het Witte Veen is een afwisselend gebied met waardevolle levensgemeenschappen van hoogveen, natte heide, soortenrijke vennen, ruige graslanden, gemengd bos op zandgrond en houtwallen. Het gebied wordt begraasd door een grote kudde Schotse Hooglanders. Om de verdroging tegen te gaan zijn er dammen en stuwen aangelegd om het water langer vast te houden.

Het bos is hier en daar zo nat dat het pad via vlonders door het terrein voert. Harry de Jong, Copyright 2003 Harry de Jong, Copyright 2003 Belangrijke broedvogelsoorten in de heide- en hoogveengebieden zijn o.a. de Rode Lijstsoorten Patrijs, Nachtzwaluw, Roodborsttapuit en Geelgors.
In deze gebieden broeden ook Boompiepers, Grasmussen, Kneuen en Rietgorzen.
De Ransuil jaagt hier 's nachts. Op de afgeplagde terreinen broedt de Kleine Plevier.
In het bos zijn als broedvogel o.a. Sperwer, Havik, Buizerd, Boomvalk, Zomertortel, Bosuil, Groene Specht, Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht, Wielewaal, Kruisbek en Appelvink jaarlijks waargenomen.
Rond de vennetjes zijn schaarse broedvogels als Dodaars, Grauwe Gans, Kuifeend, Slobeend, Zomertaling, Porseleinhoen, Waterral en Blauwborst regelmatig te vinden.

In de graslanden komen Patrijs, Wulp en soms de Kwartelkoning voor.
In 1997 werden in het Witte Veen 91 broedvogelsoorten genoteerd, waarvan 10 Rode lijstsoorten.'s Winters is het gebied zo goed als verlaten, maar is er wel kans op Klapekster en Blauwe Kiekendief. De doortrek in voor- en najaar levert nog wel eens Bontbekplevier, Groenpootruiters, Bosruiters en Witgatjes op. Ook is het een traditionele pleisterplaats voor Kraanvogels.

Harry de Jong, Copyright 2003